Od redagowania dokumentów do udzielenia
i wykonania zamówienia

  • Łatwy w obsłudze i ergonomiczny

  • Scentralizowane zarządzanie dzięki bezpiecznemu dostępowi


Oprogramowanie służące do zarządzania zamówieniami publicznymi za pomocą aplikacji webowej

 

AZAM to bezpieczna aplikacja działająca pod przeglądarką www, która pozwala na przygotowywanie dokumentów oraz monitorowanie procedur aż po udzielenie zamówienia oraz wykonanie umowy. Aplikacja zawiera nie tylko kompleksową bazę przepisów prawnych, ale także wszystkie funkcjonalności/opcje potrzebne do uproszczenia pracy oraz przygotowania dokumentacji związanej z udzielaniem zamówienia zgodnie z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi.

AZAM jest dostępny w wersji webowej, zainstalowanej na serwerze Klienta oraz w formie dzierżawy (SaaS - Software as a Service). 
Twoje korzyściScentralizowane zarządzanie i bezpieczny dostęp

Rozdzielenie pracy i zadań w zespole

Przeciwdziałanie powielaniu dokumentów

Łatwa obsługa i ergonomia

Współpraca i zwiększenie efektywności

Wyświetlanie zadań w czasie rzeczywistymNasze mocne strony


Aplikacja webowa

 

AZAM posiada jedno okno logowania dające dostęp do całego systemu z dowolnego miejsca i urządzenia. Portal AZAM pozwala na administrowanie kontem, obsługę praw, funkcji związanych z dostosowywaniem dokumentacji do indywidualnych potrzeb. Pozwala na tworzenie projektów na podstawie szablonów oraz na śledzenie procesu poprzez synoptyczne i szczegółowe planowanie zadań. Walidacja i funkcje kontrolne zapewniają budowanie projektów w zgodności z przepisami oraz procedurami wewnętrznymi. 

Redagowanie dokumentów

AZAM umożliwia zautomatyzowane opracowywanie dokumentów, np. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Użytkownik jest prowadzony przez system oparty na zestawie pytań i odpowiedzi, który zawiera regulacje prawne i zapewnia zgodność pomiędzy wszystkimi wytworzonymi w systemie dokumentami. Pytania są w pełni modyfikowalne, tak aby jak najlepiej odpowiadać wewnętrznym potrzebom danej jednostki.Przetarg nieograniczony

AZAM został wyposażony w ergonomiczne i przyjazne użytkownikowi narzędzia służące do przygotowania postępowania,  śledzenia procedury jak i udzielenia zamówienia publicznego. Różne etapy, przez które użytkownik musi przejść są zobrazowane w zwięzłej, synoptycznej formie. Każdy etap jest powiązany z typem procedury i może być zautomatyzowany na podobnej zasadzie jak proces tworzenia dokumentów (maile, raporty, decyzje o udzieleniu zamówienia). Oprogramowanie ułatwia etap analizy ofert poprzez zintegrowanie elementów związanych z selekcją pod kątem jakościowym jak i formalnym. Zamówienia do 30 000 Euro

System AZAM pozwala użytkownikowi w intuicyjny i prosty sposób przygotować i przeprowadzić postępowanie oraz wybrać wykonawcę w postępowaniach o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro. W trakcie przygotowywania procedury jak i w trakcie jej przeprowadzania możliwe jest generowanie dokumentów, pism czy raportów.Model Obsługi Postępowania (MOP)

System umożliwia zdefiniowanie własnych schematów, tzw. Modeli Obsługi Postępowania (MOP), według których przeprowadzane będzie postępowanie. Ustawianie zależności pomiędzy poszczególnymi zadaniami oraz przydzielanie osób odpowiedzialnych za ich wykonanie.Karta projektu

Opis przedmiotu zamówienia oraz definiowanie wszystkich mechanizmów, z których będziemy korzystali w trakcie przeprowadzania procedury zamówienia, sprowadzony został w systemie  do wypełnienia karty projektu. Karta projektu to zbiór tematycznych bloków, składających się różnego rodzaju pól (pola tekstowe, pola wyboru, rozwijane listy), których wypełnienie pozwoli nam prawidłowo przeprowadzić procedurę jak i wygenerować niezbędne do tego dokumenty.Dane słownikowe

AZAM tam, gdzie to możliwe pozwala nam korzystać z danych słownikowych. Część słowników to bazowy element aplikacji (np. słownik CPV, warunki udziału w postępowaniu, kryteria wyboru ofert). Inne słowniki to dane zbierane przez użytkownika w trakcie codziennej pracy na systemie (baza przedsiębiorców, pracownicy zamawiającego).System podpowiedzi

AZAM wyposażony jest w system podpowiedzi prawnych. W wielu miejscach (np. karta projektu, system redakcji dokumentów), gdzie użytkownik musi dokonać wyboru istnieje możliwość wyświetlenie podpowiedzi prawnej lub przeniesienie się w konkretne miejsce ustawy Prawo zamówień publicznych gdzie znajdują odpowiedni artykuły ustawy.